Khởi động chương trình tập sự dành cho Sinh viên trên toàn quốc

Ngân hàng Bản Việt chính thức khởi động chương trình trải nghiệm công việc dành cho các bạn sinh viên mong muốn tìm hiểu về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng với đa dạng các hình thức THỰC TẬP - TẬP SỰ - TIỀM NĂNG - CỘNG TÁC VIÊN